PostGrado 2017 – 2018 UPV-EHU Leioa

Transformación comunitaria, urbana, y política a través de la autonomía y la participación infantil.

La propuesta internacional “la cittá dei bambini” de Francesco Tonucci

Umeen neurrirako herriak denen neurrirako herriak dira. Umetasunaren parametroa inklusiboa, osasuntsua eta eskubidezkoa da. Eta berezko hazkuntza iraunkorra, arduratsua eta eraldatzailea izan leike.

La ciudad a la medida de la infancia es una ciudad a la medida de todos. Lo niño es un parámetro inclusivo, saludable y de derecho. Y su deriva de crecimiento, puede ser sostenible, responsable y transformador

AURKEZPENA

Gaur egun, Francisco Tonuccik sortu eta gidaturiko “Haurren Hiria” nazioarteko proiektua haurren parte hartzeari buruzko mundu osoko erreferenteetako bat da, eta haurrak parametro gisa jarriz gizartea eraldatzea planteatuko duten prozesu komunitarioak erreibindikatzen eta ahalbidetzen ditu.

Egitasmo hauen atzean hainbat profesional daude (hezitzaileak, gizarte langileak, irakasleak, osasun langileak, partaidetzako teknikariak, arkitektoak…), gune eta egituren eraldaketa horretan laguntzeko, harreman modu berriei bide emateko (konfiantza, elkarrenganako babesa, interdependentzia, erantzukidetasuna…), eta berezko esanahia duen lotura komunitarioa ezartzeko.

UPV/EHUk zuzenduko du graduondoko hau, CNR-Romako Francesco Tonucciren taldearekin, Innobasque Berrikuntzaren Euskal Agentziarekin eta haurren hirien euskal sarea dinamizatzen diharduen Solasgune erakundearekin lankidetzan, agente horiei guztiei unibertsitateko prestakuntza emateko xedez.

Graduondoko honekin, hain zuzen ere, unibertsitateko prestakuntza eman nahi zaie agente horiei guztiei, eta horretarako adituak graduondoko moduluetako bakoitzean biltzen dituen programa akademikoa diseinatu da.

PRESENTACIÓN

En la actualidad el “Proyecto Internacional La Ciudad de los Niños” creado y liderado por el profesor Francisco Tonucci, es uno de los referentes mundiales tanto en participación infantil como en el desarrollo de procesos comunitarios en los que, poniendo a los niños y niñas como parámetro, se plantee una transformación social.

Detrás de estas iniciativas nos encontramos diferentes profesionales (educadores, profesores, trabajadores sociales, profesionales de la salud, técnicos de participación, arquitectos, …) que tienen que acompañar estas transformaciones de espacios y estructuras, nuevos estilos de relación (confianza, interdependencia, apoyo mutuo, corresponsabilidad…) y una vinculación comunitaria con significado propio.

Este postgrado -liderado por la UPV/EHU en colaboración con el equipo de Francesco Tonucci en el CNR-Roma, la Agencia de Innovación del País Vasco (Innobasque) y la entidad que está dinamizando la red vasca de ciudades de los niños (Solasgune)- nace para dar una respuesta formativa y universitaria a todos estos agentes.

Se ha diseñado un programa académico que reúne a personas expertas en cada uno de los módulos del postgrado; una experiencia reflexiva y activa a través de una formación semipresencial (presencial y online) y el practicum.

Eskubidea delako, gai direlako eta behar dugulako.

Porque es su derecho, son capaces y lo necesitamos

Helburuak

Orokorrak:

– Haurren ikuspegian oinarrituta gure espazio komunak eta harremanetarako egiturak eraldatuko dituen tokiko gobernuaren filosofia politiko berri bat ezagutzea, garapen pertsonal eta komunitarioa hobetzeko, Francesco Tonnuciren “citta dei bambini” proposamena eredutzat hartuz.

– Politikaren, hezkuntzaren, hirigintzaren edota komunitatearen kudeaketarekin lotutako estrategiak gaitzea eta eskaintzea, autonomian, haurren parte hartzean eta haurren eta helduen arteko harremanean oinarrituta.

Espezifikoak:

– Haurrak eta hiria, eta haurren eta helduen arteko harremanak eraldatu nahi dituzten motibazioak, esperientziak eta ezagutzak ezagutu eta horiei buruz hausnartzea.

– Haurrei lekua eman eta gure hirietako osasungarritasuna eta bizigarritasuna hobetuko duten esperientziak antolatzeko, gauzatzeko eta ebaluatzeko gaikuntza ematea.

– “Umetasuna” parametro hartuko duten ekintza politiko, sozioedukatibo eta/edo urbanistikoekin zerikusia duten ikerketa prozesuak diseinatzea eta garatzea.

Objetivos

Generales:

– Comprender una nueva filosofía política de gobierno local que, desde la mirada de la infancia, transforme nuestros espacios comunes y estructuras de relación; posibilitando unas mejores condiciones para el desarrollo personal y comunitario.

– Capacitar y utilizar estrategias relacionadas con la gestión política, educativa, urbanística o comunitaria; desde y para la autonomía, la participación infantil y la relación entre la infancia y las personas adultas.

Específicos:

– Conocer y reflexionar sobre las motivaciones, experiencias y conocimientos que pretenden transformar la relación entre infancia y ciudad.

– Usar estrategias para mejorar la relación entre la infancia y las personas adultas con funciones políticas y/o socioeducativas.

– Capacitar en la planificación, desarrollo y evaluación de experiencias que den un lugar a la infancia y mejoren, en consecuencia, la salubridad y habitabilidad de nuestras ciudades y/o comunidades.

– Diseñar y desarrollar procesos de investigación vinculados a una acción política, socioeducativa y/o urbanística encaminada hacia una nueva filosofía de gobierno de la ciudad, tomando a la infancia como parámetro y garantía de las necesidades de toda la ciudadanía.

Oinarrizko Informazioa / Información Práctica

Oinarrizko Informazioa:

– Graduondoko hau (EHUko berezko titulua) 33 ECTS kreditukoa da.
– Modalitate erdipresentziala izango du: urritik ekainera bitartean, Leioan (Bizkaia) eta EHU-UPVko gela birtualean.
– Graduondokoak ere, amaierako lana eta eta praktikak edukiko ditu.
– Gaztelaniaz emango da eta euskararen presentzia sustatuko da.
– 1.650 euroko kostua du.

Nori Zuzenduta:

– Gizarte Hezkuntza, Magisteritza, Gizarte Langintza, Arkitektura, Osasuna, Hirigintza… arloetako profesionalak eta ikasle egresatuak.

– Osasunean, hirigintzan, Haur eta Gazterian, Parte-hartzean… ardura teknikoa edo politikoa duten pertsonak.

Zuzendaritza Akademikoa 2017/2018:

. Israel Alonso Sáez israel.alonso@ehu.eus (946014580) (Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao. Leioa. Bizkaia)
. Josebe Alonso Olea

Información Básica:

– Postgrado Título Propio de la UPV/EHU de 33 creditos ECTS.
– La modalidad docente es semipresencial. Entre Octubre y Junio en Leioa (BIZKAIA).
– El Postgrado incluye un Trabajo Fin de Postgrado y prácticas.
– Se impartirá en castellano y se impulsará la presencia del Euskera.
– El precio es de 1650 €.

Personas destinatarias:

– Alumnado egresado y profesionales de Educación Social, Magisterio, Trabajo social, Profesionales de la Salud, Arquitectura…

– Personas con responsabilidad política y técnica en participación, urbanismo y/o infancia y juventud.

Dirección Académica 2017/2018:

. Israel Alonso Sáez israel.alonso@ehu.eus (946014580) (Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao. Leioa. Bizkaia)
. Josebe Alonso Olea

Prestakuntza Programa // Propuesta de Contenido.

MODULUAK

1. HAURREN TOKIA HIRIAN.

ASTEBURU BI. Azaroak 17-18 eta Abenduak 1-2 // ONLINE Azaroak 18 – Abenduak 15

Gaiak :
1. Haurtzaroaren eskubidea, gaitasuna eta beharra espazio komunean.
2. Umetasuna parametro gisa.
3. Haur eta nerabeen lekua tokiko gobernuan.
4. Asistentzia eta laguntza..

 

2. HAURREN HIRIA NAZIOARTEKO PROIEKTUA.
ASTEBURU BAT. Abenduak 15-16 // ONLINE Abenduak 15 – Urtarrilak 12

Gaiak :
1. “Haurren Hiria” proiektuaren historia, garapena eta fundamentazioa.
2. Proposamenak eta ekintzak.
3. Sareak, laborategiak, baliabideak eta materialak.

 

3. AUTONOMIA eta ESPAZIO KOMUNA.
ASTEBURU BI. Urtarrilak 12-13 eta OTSAILAK 2-3 // ONLINE Urtarrilak 12 – Otsailak 23.

Gaiak :
1. Autonomia eta mugikortasuna. Oinarriak.
2. Autonomia estrategiak eta proposamenak lehen hartzaroan.
3. Eskolara Lagunekaz proposamena.
4. Jolasa (autonomoa) hirian.
5. Autonomía eta mugikortasuna nerabezaroan.
6. Autonomia eta hirigintza.

 

4. HAUR eta NERABEEN PARTE-HARTZEA.
ASTEBURU BAT. Otsailak 23-24 // ONLINE Otsailak 23 – Martxoak 16

Gaiak :
1. Parte hartzea. Kontzeptua, paradigmak eta parte-hartze motak.
2. Parte-hartze proposamenak. Eskubideak, erantzukizunak eta herritartasuna.
3. Haurren Kontseiluak / Haurren eta nerabeen parte -hartzea zerbitzatu eta lagundu.

 

5. JARDUNAREN GAINEKO IKERKETA
ASTEBURU BAT. Martxoak 16-17 // ONLINE Martxoak 16 – Apirilak 20.

Gaiak :
1. Hezkuntza ikerketaren oinarriak.
2. Gizarte hezkuntza Ikerketaren logika eta estruktura.
3. Datuen bilketa eta analisi teknikak: baliabide teknologikoak ikerketa kualitatiboan eta kuantitatiboan.

 

6. ESPERIENTZIAK
ASTEBURU BI. Apirilak 20-21 eta Maiatzak 11-12 // ONLINE Apirilak 9 – 30.

Gaiak :
1. Erkidegoko ekintza eta proposamenak.
2. Espainiako eta Nazioarteko ekintzak eta proposamenak.

 

7. Praktikak: Martxoa eta Maiatza bitartean.
8. Berrikuntza/Ikerketa Lana: Otsaila eta Ekaina bitartean.

MÓDULOS

1. EL LUGAR DE LA INFANCIA EN LA CIUDAD.

DOS FINES DE SEMANA. Noviembre 17-18 y Diciembre 1-2 // ONLINE Noviembre 18 – Diciembre 15

Temas :
1. Derecho, capacidad y necesidades de la infancia en el espacio común.
2. Lo niño como parametro.
3. El papel de la infancia y la adolescencia en el gobierno local.
4. Asistencia y acompañamiento.

 

2. PROYECTO INTERNACIONAL CITTA DEI BAMBINI.
UN FIN DE SEMANA. Diciembre 15-16 // ONLINE Diciembre 15 – Enero 12

temas :
1. Historia , evolución y fundamentos del proyecto internacional
«La Ciudad de los niños y las niñas».
2. Propuestas y actividades.
3. La red, los laboratorios, recursos y materiales.

 

3. AUTONOMÍA y ESPACIO COMÚN.
DOS FINES DE SEMANA. Enero 12-13 eta Febrero 2-3 // ONLINE Enero 12 – Febrero 23.

Temas :
1. Autonomía y movilidad. Fundamentos.
2. Estrategias y propuestas de autonomía en la primera infancia.
3. La propuesta de ir al colegio solos.
4. El juego autónomo en la ciudad.
5. Autonomía y movilidad en la adolescencia.
6. Transformación urbanística y autonomía.

 

4. PARTICIPACIÓN DE PERSONAS NIÑAS Y ADOLESCENTES.
UN FIN DE SEMANA. Febrero 23-24 // ONLINE Febrero 23 – Marzo 16

Temas :
1. Participación. Concepto, paradigmas y tipología.
2. Propuestas de participación, derechos, responsabilidades y ciudadanía.
3. Asistir y acompañar los consejos de la infancia.

 

5. INVESTIGACIÓN EN LA ACCIÓN
UN FIN DE SEMANA. Marzo 16-17 // ONLINE Marzo 16 – Abril 20.

Temas :
1. Fundamentos de la investigación educativa.
2. Lógica y estructura de la investigacion socioeducativa.
3. Técnicas de recogida de datos y análisis: recursos informáticos en la investigación cualitativa y cuantitativa

 

6. EXPERIENCIAS
DOS FINES DE SEMANA Abril 20-21 eta Mayo 11-12 // ONLINE Abril 9 – 30.

Temas :
1. Actividades y propuestas en el País Vasco.
2. Actividades y propuestas del estado español e internacionales

 

7. Práctidas: entre Marzo y Mayo.
8. Berrikuntza/Ikerketa Lana: entre Febrero y Junio.

. Postgrado Título Propio de la UPV/EHU DE 33 creditos ECTS.
. La modalidad docente es semipresencial.
. Uno o dos fines de semana presenciales al mes, entre noviembre y junio, en Leioa (Bizkaia).
. Destinado a personas con responsabilidad política o técnica, social o educativa, con formación o experiencia en participación, urbanismo y/o infancia y juventud
. El precio es de 1650 €.

Generales:
– Comprender una nueva filosofía política de gobierno local que, desde la mirada de la infancia, transforme nuestros espacios comunes y estructuras de relación; posibilitando unas mejores condiciones para el desarrollo personal y comunitario.
– Capacitar y utilizar estrategias relacionadas con la gestión política, educativa, urbanística o comunitaria; desde y para la autonomía, la participación infantil y la relación entre la infancia y las personas adultas.

Específicos:
– Conocer y reflexionar sobre las motivaciones, experiencias y conocimientos que pretenden transformar la relación entre infancia y ciudad.
– Usar estrategias para mejorar la relación entre la infancia y las personas adultas con funciones políticas y/o socioeducativas.
– Capacitar en la planificación, desarrollo y evaluación de experiencias que den un lugar a la infancia y mejoren, en consecuencia, la salubridad y habitabilidad de nuestras ciudades y/o comunidades.
– Diseñar y desarrollar procesos de investigación vinculados a una acción política, socioeducativa y/o urbanística encaminada hacia una nueva filosofía de gobierno de la ciudad, tomando a la infancia como parámetro y garantía de las necesidades de toda la ciudadanía.

Módulos  y Fechas:
1. El lugar de la infancia en la ciudad.
2. Proyecto internacional la Ciudad de las Niñas y los Niños.
3. Autonomía y Movilidad. Fundamentación y Propuestas.
4. Participación en la Infancia y la Adolescencia.
5. Investigación en la acción.
6. Experiencias.
7. Prácticas.
8. Trabajo de Investigación/Innovación.

Antolatzaile eta Laguntzaileak // Organizadoras y Colaboradoras

BILBOKO IRAKASLEEN UNIBERTSITATE ESKOLA

Grado de Educación Social de EHU-UPV Leioa.

INNOBASQUE

Innovación Pública y Social de la Agencia Vasca de la Innovación.

Red Haurren Hirien Sarea

CNR-Roma

Equipo Internacional La Citta dei Bambini del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma.

SOLASGUNE

Equipo Investigación sobre Comunidades y Aprendizaje.

Red Haurren Hirien Sarea

Ezagutza partekatuko dute / Docentes

. Antonella Prisco (CNR)
. Arkaitz Fullaondo (UPV-EHU)
. Beatriz Nuin (Gobierno Vasco – Salud)
. Carles Alsinet (Universidad de Lleida)
. Chiara Belingardi (CNR-Roma)
. Daniela Renzi (CNR-Roma)
. Elena Herran (UPV/EHU)
. Elsa Fuente (Unicef Euskadi)
. Eukene Fernandez (Solasgune)
. Francesco Tonucci (CNR – Roma)
. Goizalde Atxutegi (Innobasque)
. Israel Alonso (EHU-UPV Leioa)
. Jaume Bantulá (Universidad Ramon Llul)
. Jaume Funes (Educador y Psicólogo)
. Jaume Trilla (Universidad de Barcelona)

. Joan Subirats (Universidad de Barcelona)
. Jone Aliri (UPV/EHU)
. Jose Luis Linaza (Universidad Autonoma)
. Jose Luis Villena (Universidad Granada)
. Josean Castaño (Gaztematika)
. Julian Maguna (Solasgune)
. Koldobike Uriarte (Gobierno Vasco)
. Manuel Delgado (Universidad Barcelona)
. María del Mar Romera (APFRATO)
. Monike Gezuraga (UPV/EHU)
. Naiara Berasategi (UPV/EHU)
. Patxi Cirarda (Gobierno Vasco – Salud)
. Pedro Blanco (Solasgune)
. Pedro Manúel Martinez (UPV/EHU)
. X. Cesar Mosquera (Concello Pontevedra)

Promover la autonomía, atender a la diversidad y servir en la incertidumbre.

Crecemos, ineludiblemente, en función de las condiciones que nuestras comunidades nos ofrecen para relacionarnos, para movernos, incidir, escondernos, emprender, descubrir… Recuperar la confianza, restaurar los vínculos y dar lugar a quienes somos más allá de los procesos cuajada de ideologización, es necesario para configurar entornos donde poder crecer cada una y juntas. O al reves.